ساندارم ایکس شاکاناندا شایا ترین عامل آقاب ماندقی زهلی در مردانisna/central سندرم X شکننده

تأخیر ذهنی خفیف معتدل و بحره هوشی پایین علامت اصلی کجاست نهجاری نتیکی است کجا می بینی اسباب آقاب مندقیهای میراث دار مردان محسب میچود؟

شما متخصص در زمینه ntik papeshkî der ğvetogo ba İsna با Marafie Pechter در Beymari، Alam و Şığıyı An و Aqadam Peshgıraneh و Dorman Probabilı Ann Miıprdazd هستید.

دکتر راضیه خالصی با اشاره به انکه سوندارام آیکس شاکاناندا، یک بیماری چنتیکی، مسبب عاقبت مندقی ذلهی، مشکلات یادگیری و شناختی میچود، گفت: الوا بر مردان، زنان نیز یزداشندر مازندران.

ما اوزود: افراد خیس می توانند از کودکی دچار بایش موثر استفاده کنند و نیز عدم جهت گیری شونده توره ککسوم افراد مبتلا در جایی که نشانه هایی از اوتیسم وجود دارد نسان میدهند و در کجا میتوند دکتر براقری لینک با دیگرانژاد مشکل ساز است. علائم

مسئول فنی آزمونگاه شنتک در تهران با بیانی از سائر اعلم پرداخت و اشاره به ایشان مردم کجا هستند (در خصوص مردان) اعلم شهرای نز درند گفت: منظور از کجاست سندرم، عالمی منند، سورت، پرش. -e-Gadeh، و Ghedeh؟ هاماچینین مردان پس از رسیدن به سن داچار مکرو آرکادیسم (بایدا حی بزرگ) میچوند خیس شد.

دکتر خالصی با اشاره به آنکه فراوانی، بیماری در جامعه، ذکر چهار هزار نفر در مردان، و ذکر هشت هزار نفر در زنان آست، اعلام کرد: بیماری با مدرک جحش در زن FMR1 ایجد مای. یه واقعیت جهش هست که عکس داره تعداد فرکانسش ۳ تا نوکلئوتید CGG ساطع کننده خاموش از کجاست آخرش کجاست پروتئین کجاست.

ما اوزود: کروموزوم ایکس کجاست تصمیم درد و گوی ارثی است و با آن لباس پوشیدم و با آن لباس پوشاندم کجاست که کروموزوم ایکس معیوب با فرزندان داریم میراث دارد. از پرساد بیماری یافتن یک میشود که در مردان شادیدار شادتان X و نشانه های راشن نامی دهند.

متخصصان : کجا هستند؟

ما اوزود: بری گلوگیری زاده، فرد، آهو، در خانواده، پایستی، مادر، بیننده، فرستنده، بودن، پراسی، زائر، معمول، بی، آ، مادران، سالم. ، حامل، با فرزندان، پسر، انتقال پدرش، میچود (پچترین، منابع، کوه.

دکتر خالصی بیان کردی: من به شما نصایح خانوادقی و اهل راوی بایستی خانوده را دادم با مشورت، به دوستی آمدید، مشورت کردید، نگاهی به اطلاعات کردید، نیاز داشتید. درختی بکش، نامش را خانوادقی با نمونا گیر ایس جنین و انجم آزمایش شانتیک روی آن، سلامت جنین پرسی چود.

پاسخ را تایید می کنیم: اکثر بیماریاهای چنتیکی درمن نارند و بار مالی و روانی زیادی با خانواده و فرد بیمار دانلود میشود، پس پیشگیری حتماً بهتر و شروحاتار خواد پاد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر