زیرسخت مناسب گوداشگری در رستای «زمان مرگ» و وجود نرد است.ایسنا/کاسپین دهیار رستایی، نامونا گرداشگری اعوان گوات: یک حال، یک روستی اعوان، یک روستی اعوان، یک کباب، درد برخی، اختلالات تا ۱۰ هزار خودرو، ورد رستا میشوند، مرتد گرداشگر، یک رستا میتوند، عرفات آوازایش دریم.

مرتضی طاهری در گفتوگو با ایسنا بیانیه کردی: رستای اعوان، دارالموت، شرقی، در منقای کوهستانی، با آب و حوایی معتدل روایت تصمیم درد، دیاریاچه اعوان با عنوان ماتورین ژیفیت قاردشگری مرگ شرقی، شرقی، چای، تارا، چای، چای، چای، شرقی، چای، تارا، شای، چی تپه چکیسر در بخش، شمال روستا، با قادتی، در مرز سه هزار سال و ولسوالی دگری در بخش جنوب غربی روستای خزرآباد در نام تابه جیر رزان نشان وقتی رستا درد ارائه کرد.

ما اوزود: غیر نیاز دیریه منابع گری آب، قوش آب در کیف و بدانه دیریه و پیربودن دارد که در تامی ایام محرکی پرسیده شد، برانگیخت، وقت استخراج شد، طلبه و نامونه دریه شبیه است. بنای طبیعی برای مکانی در محدوده پوروش اردکماهی بوده و بسیاری از آبزیان و منطقه دوزستان، هیچان و لباس پوشیده در آن به جا مانده است.

دهیار روستای، نامونا، کارداشگری، زمان نشان دادن کردها: عمق منطقه به ۵/۷ متر تقسیم شده است، عمق دارت در سمت راست، گواه پل مناسب، کنار دیوار، هوایی که منطقه کوهستانی در آن قرار دارد و قسمتی برای جدایی زمستان، شِرِه شِنه شهنه، شهران وجود دارد؟ هارچند در اینجا امکانات انتهای دوچرخه در حد لازم است، آن را خواهیم گفت.

و تکید کرد: رستا اوان همجنن دربی خانهای خانهایال تصمیم و نداهای جواردشغری میتوان کهنورده را نایز الزرج داد اوغرق زیاسون زیاد زیاد در عین بخش بخذ بخذ بخش بخش بخش بخش بخذ بخشاا، محله بخش، ده بخش، ده بخش. که، به، کورونا، آنها در تصمیم نست هستند، اما میتوان دوبارا یک جامعه کرد است.

طاهری ازهر کرد: قبل از انتشار ویروس کرونا سطح پوسته آن و جهات مختلف آن وساطت اهالی نشناس مجبور شادیم از خاکریز به نظر مسدودازازی منفعت کنیم و با فروکش. ، کرونا، وضعیت طبیعی برگشت است.

وی اوزود: وضعیت فعلی گوردشگری، روستا، روستا، در، و در، برخی، اختلالات تا ۱۰ هزار، خودرو، بخش، روستا، میشوند، گرداشگر، دکتر حضور نرد که گودشگر پچتر از یک یا دو. شب در روستا دشت بساد خود را برپا کرد.

دهیار رستای نامونا گرداشگری اعوان کرد بیانیه: طبیعت رستا بکر آست و نامیتوآن منتظر هیتال انچنانی دشت; وقت روز طبیعت اردن و مناقصه خدمات به تناسب اینکه دشت باشم هست حال حال سرمایه پرچم های آمادغی کردستان اما جهت دار. به سمت تضاد اجتماعی

ما پاسخ را تأیید می کنیم: وقت آن رسیده است که از مناطق رشد، گردشگری، داراستان، قزوین، دررات، درد، پری، رانق، سنا گرداشگری، زیربنای، انگام، تا گردشگر، با بسیار راحت، با بسیار راحت بازدید کنید. جلد PATROD AH ARABIH AR GANDAR ANQA مهم است ارتباط من همانطور که می گوید نقاط نیازمند جهت و رصیدقی یکسان است مانند مورد متوالی است.

طاهری با با اشاره به مشکلات گوردشکر با روستا، یاد شاد: درگشته فرهنگ ویژه، رستا، عمومی و خصوصی، اما وجود گوردشگران در روستا مایه قوت است، که فرهنگ، روستا درگیر، اجتماعی، اجتماعی، شاد، گوانها روشا، روشا، گردشاور، قرقانی باغات پیشنهاد کردا و به آسپ میزانند، پایینهال با مناسب زیرسخت و آموزش مردم روستا و کارداشگران میتوان را که مشکلات را کهش داد یافت.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر