زمان بازگشت راموس به ترکیب پاریس مشخص شدزمان بازگشت راموس به ترکیب پاریس مشخص شد – مشرق نیوزدیدگاهتان را بنویسید