زاکانی: رقم ۶۰۰ میلیاردی شهروند تنها با ۳ میلیارد تومان جابه جا شده است.
شهردار تهران گفت: ۶۰۰ میلیارد برند دارد تنها با ۳ میلیارد تومان! او مأمور شد و به شهرداری بازگشت.