رویه دادگاه کیفری ۱ چگونه است؟و اما مبحث دوم از فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۳۹۵ تا ۴۰۲ به موضوع «آیین دادرسی در دادگاه کیفری یک» می پردازد.

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش ها برای آشنایی با قوانین، مبحث دوم فصل چهارم قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می کنیم.

موضوع دوم رویه است


ماده ۳۹۵ – در دادگاه کیفری واحد و همچنین در کلیه مواردی که رسیدگی مقام قضایی با تعدادی از قضات مورد انتظار است ملاک اکثریت آراء کلیه اعضا خواهد بود. نظر اقلیت باید در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مشاور دیگر توسط مرجع ارجاع کننده اضافه خواهد شد.


ماده ۳۹۶ – رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام تشریفات، ابتدا نسبت به متهم موضوع مواد (۱۹۳) و (۱۹۴) این قانون رسیدگی می‌کند و سپس در سخنان خود در جریان جلسه به او هشدار می‌دهد. آزمایش. سپس به سایر افراد و کسانی که در محاکمه شرکت می کنند نیز اخطار داده می شود که چیزی خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و آداب و نزاکت نگویند. سپس مدعی العموم یا نماینده وی کیفرخواست را می خواند و منشی دادگاه دادخواست دادستان ویژه را قرائت می کند. سپس رئیس دادگاه موضوع اتهام و تمامی ادله آن را برای متهم توضیح می دهد و سیر مراحل را طی می کند.


ماده ۳۹۷- قضات دادگاه کیفری یک می توانند با اجازه رئیس دیوان از طرفین، وکلاء، شهود، کارشناسان و دادستان سؤالات خود را مطرح کنند.


ماده ۳۹۸ ـ هرگاه مدعی العموم، مدعی علیه، شاکی، دادستان ویژه یا وکلای آنان تقاضای تحقیق از افراد حاضر در دادگاه را داشته باشند، دادگاه در صورت لزوم از آنان تحقیق می‌کند، هر چند قبلاً احضار نشده باشند.


ماده ۳۹۹ – پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، در صورت درخواست مجدد شاکی، به مدعی علیه، مدعی، مدعی خصوصی یا وکیل او اجازه صحبت داده می شود. قبل از اعلام ختم دادرسی، رئیس دادگاه مجدداً به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می دهد و آخرین دفاع را از متهم یا وکیل او می گیرد و سپس رسیدگی را ختم می کند. اگر متهم یا وکیل او در آخرین دفاع چیزی مؤثر در کشف حقیقت بگوید، دادگاه مکلف به استماع آن است.


ماده ۴۰۰ – جلسات دادگاه کیفری یک به صورت صوتی ضبط می شود و در صورت تشخیص دادگاه ضبط به صورت تصویری انجام می شود. انتشار آن ممنوع و استفاده از آن منوط به اجازه دادگاه است.


ماده ۴۰۱ ـ در مواردی که به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج از حوزه رسیدگی به جرم رسیدگی شود، کلیه وظایف و اختیارات دادسرا اعم از شرکت در جلسه رسیدگی و دفاع اعلام جرم. مسئولیت دادستانی محل وقوع جرم.


ماده ۴۰۲- در مواردی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که طبق مقررات این قانون در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است، دارد، باید مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال رعایت شود.

انتهای پیام