روسیه به عنوان آزمایشهی


لشکرکشی روسی در اوکراین است که کاشور در نقش ازمایشاهی «برخورده هادرونی بزرگ» آتش خشم اوست.

در این مورد، ایسنا، «سازمان اروبایی پژوهشهای ایهی»» یا «سرن» (سرن) رسانه های کردی مانند روسیه که توسط اکراین حمل شده است، به عنوان شماره جدید «برخورد دهند هادرونی بزرگ» (بزرگ) هادرون کولید.

سورن دئن بیانیه قافات که با روسی و نهضایی ن تا دانش ثانویه و بخش همکاری نخواست شاد. همچنین، اخبار رسانه های کردی، نوآوری، نظر، پاسداری من است که همکاران اوکراینی است و تاثیرگذاری من علمی است.

عین سازمان، پرووه برخورد-د-دنده هادرونی بزرگ را آگرا میکند که بزرگاترین و قدرمندترین شتاب ده اتم جهان با شمر میرود و شواهد کشف اتم در «بوزون هیگز» (هیگز مشهور. سال بوزون ۲۰) اینجا آزمایشگاه بزرگ، زیر زمین در مرز فرانسه و سوئیس در نازدیکی و تصمیم درد.

روسی به عنوان azmeyhai "برخوردارده هادرونی بزرگ" بیکد

شورای سرن رز سهشنبه پش به عنوان پرچم طراحی خوود که طیی یی ای فضای فیگوراتیو پراکنده تنش، به عقیده پژوهش، منبع، عوامل، با، با، با، با، تشکیل جلسه داده پاد.

دار در شرح حال امداه آست: ۲۳ کوشور یکی از اعضای سرن با کمک اوکراین به رژیم روسیه حمله می کند. جانی چه خساراتی دارد، مبارزات انتخاباتی و اثرات انسان دوستانه او ناشی از این واقعیت است که وی برای استفاده غیرقانونی وارد بلاروس شده است، زمانی که برای نشان دادن پشیمانی خود به اوکراین جعل کرد؟ ریاست و کارکنان سورن و همچانین دانشگاه علمی کاشورهای، عضو سورنکه عمیقاً تحت تأثیر پیامدهای گسترده و گمنگیز که در آن کمپین تصمیم گرفهند، درند در پی روشنایی از شردوستانه در اوکرایندرین و بحرین بود.

همچانین سرن دارای عنوان بخشی است، جایی که طرح است، امتیاز «وضعیت ناظر» در روسیه، بررسی ثانویه شورا وجود دارد که شامل وضعیت تفسیر است.

کشورهای درایی وادت ناظر از اعضای شمر نیمیروند. موقعیت ممتاز ناظر با خشورها و سازمانهای میچود که کمکاهای پذیرای زیرخت سرن آرا دادند. تکنون، موقعیت ناظر در ژاپن، روسیه، آمریکا و هامچنن در ناحیه فدرال سه سازمان آروبا، “موسسه مشترک تحقیقات هاستای” (JINR) و یونسکو به آن قوت بخشید.

Agrachih Ukraine Is 23 Koshur، یکی از اعضای Sarn Nest، اما من و یکی از اعضا او را در یک Michoud محاسبه شده پوشاندیم. بادان کجاست؟

سرنا ممنوع است، همه مشارکت روسیه انجام می شود، آنجم شادان، خدری کرد است، اما شما این کار را کرده اید و اوکراین را در آن قرار داده اید. سارن پاسخی اضافه کرد: شورا اماده، من می خواهم از نیاز خود عکس بگیرم، می خواهم پاهایم را به دنبال خود ببرم، می خواهم عکس بگیرم. علاوه بر این، ولسوالی سرن از تمامی تحریمی بین ملی، دستمزد وابستگی کردها را تامین کرد.

با جود عین، یک فیزیکدان خواستار، به کارگردانی روسیه، در نقش آزمایشگاه، شدت آن. “کریستوف رامبسر” (کریستوف رامبسر)، پزشک سارن هدیه: به یاد داشته باشید که ارتباطات کجاست تا زمانی که یک سطح علمی را باز کنم، با روس ها، من فرصتی دارم تا در این مورد، به عنوان یک دین، به عنوان یک شور، و در تمام اروپا مراقبه کنم. پرداز است و ای کاش می توانستم یک نوع بخرم.

پروفسور «جان الیس»، پزشک «کینگز کالج لندن»، هدیه: هدف از زمان تأسیس An der Sall در سال ۱۹۵۴، به عنوان حلقه ای برای ترویج صلح در اروپا.

ما اوزود: بله، می توانید آن را ببینید، “پرچم صلح”. زمانی که سرن دار در محل ملاقات دانشمندان، اتحادیه شوروی جماهیریه، آمریکا و اروپا غلاف واقع شده است.

ائل عین هفتا، نماهای سرگشاده با آمدای دانشماندان روسی که در آزمایش سرن شرکت دشتند، با عکس آنلاینی که دست به دست می شود.

دکتر کجا نام او امده، آست: معالم تاسف خود راع، منسوب به نام اوکراین، قرارداد میافد، برجسته کردن کنیم. بربرهای نظامی به عنوان دار اکراین در وسط مقام های روسی آغاز شاده آست، ایستادیم، چه مسیری دارند. راه حل بحث میانجی دیپلماتیک و تفاهم نامه ای با عنوان تنها راه چیست؟

لشکرکشی روس با اوکراین پیامدهای عالمی سنگینی دشته است. هفته گزدته، رسانه کردی «آثان فدایی آروبا» (ESA)، با مدرک، درگیری، مسلح، ممنوعیت اعمال شدید میانجیگری، ۲۲ کوشور، عضو فدراسیون روسیه، با توسعه کامل دستمزد کرد.

من یک ماشین در اروپا دارم، من در یک ماشین دور از شهر Merikhnord، “Rosalind Franklin” der Sal 2022 هستم. مریخ نورد که بخشی کجاست، ماموریت «ExoMars» با شمر میرود، قهرمان مشترک، آژان فضایی در اروپا و آوان در فضای روسی وجود دارد.

دیمیتری روگوزین، رئیس فضا-زمان هواداران روسیه

همچنین، آینده استیخ فیای بن ملی کهاز زمان، بنیانگذار شرکت فضایی پینگ آگانس، کانادا، Comprehensive Agans Spaces، آروبا، Roskasmos و ناسا Hemayt Michoud، Zeir Swal Rafeh.

روگوزین جی وی تی: تحریم های آمریکا میتوان و همکاری چه فرقی بین ببرند و بررسی های من بدون آستین روسی در دو روز سقوط خواد کرد کجاست؟

ما اوزود: آگار، همکاری، پا، راا، توقف، کنید، چاه، کیسی، ایستگاه، واین، میان ملی، رنجات، خواهید، داد، تاز کنترل، خارج از نشاد، آیا مدار پرون نرود و جهت قلمرو آمریکا یا آروبا سقوط ن

در حضور کجا، یک کارشناس فدایی گیف که با رفتن به کجا که روسکاسم، روسی پرسنل در استگاه دار، آنجا که دور است. جان لاگزدون، استاد و تحلیل فضایی، دانشگاه جورج واشنگتن.

الوا بیر عین، آژانس فیایی آروبا در مورد مریخنورد روزالیند فرانکلین، کف که دیرکل ان، همم گزینها را را تقسیم بندی و تحلیل کهد کرد و در اینداه، طرح رسمی من خاواحد غرفات است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر