روسیه: اجازه دهید غرب اشتباهات خود را بپذیرد و خواسته های ایران را برآورده کندسخنگوی وزارت خارجه روسیه از طرف های غربی حاضر در مذاکرات لغو تحریم ها در وین خواست اشتباهات خود را بپذیرند و خواسته های ایران را برآورده کنند.