رتبه آنلاین ایران از دیدگاه تست سرعتمتوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران از ۲۵.۱۹ مگابیت بر ثانیه در دسامبر به ۲۲.۴۲ مگابیت در ثانیه در ماه مارس افزایش یافت و ایران از رتبه ۷۰ در بین ۱۳۸ کشور به رتبه ۸۰ رسید.

به گزارش ایسنا، اسپیدتست به بررسی شاخص‌های جهانی اینترنت و همچنین میانگین سرعت دانلود و آپلود کشورها می‌پردازد و رتبه‌بندی آن‌ها و سرعت دستیابی هر کشور به میانگین یا میانگین سرعت خود در ماه گذشته و در عین حال در مقایسه با سایر کشورها را مقایسه می‌کند. چیدمان آن چیست؟ سرعت اینترنت در ایران را می توان در آمار تست سرعت نیز مشاهده کرد و با بررسی آماری می توان نگاهی به اتفاقات یک سال گذشته در اینترنت در کشور داشت.

بر اساس این آمار، در اسفند ۱۳۹۰ مصادف با فروردین ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۵۹ مگابیت بر ثانیه بوده است که ایران را از بین ۱۴۰ کشور به رتبه ۸۳ رسانده است. در حوزه اینترنت ثابت متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۱۹.۱۳ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود ۱۱.۲۹ مگابیت بر ثانیه بوده است و ایران در بین ۱۷۵ کشور رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است.

در فروردین ۱۳۹۰ مصادف با اردیبهشت ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۱۷ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۴۴ مگابیت بر ثانیه بوده است که ایران در زمینه اینترنت ثابت در بین ۱۴۰ کشور رتبه ۷۹ را به خود اختصاص داده است. متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۱۹.۱۷ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود ۱۰.۸۲ مگابیت بر ثانیه بوده که ایران را در بین ۱۷۵ کشور به رتبه ۱۳۶ رسانده است.

در اردیبهشت ۱۳۹۰ مصادف با خرداد ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران ۳۰.۷۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۵۰ مگابیت بر ثانیه بوده که نسبت به اردیبهشت تغییری در رتبه ایران نداشته و در جایگاه هفتاد و نهم قرار گرفته است. از اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۲۰.۷۳ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود ۱۱.۵۸ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۴۱ میلی‌ثانیه بوده است که با چهار رتبه مقایسه در اردیبهشت، رتبه ایران از بین ۱۷۵ کشور به ۱۳۲ رسیده است.

در خرداد ۱۳۹۰ مصادف با تیر ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران ۳۱.۰۶ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۶۶ مگابیت بر ثانیه بود که رتبه ایران را از بین ۱۴۰ کشور به رتبه ۷۸ در حوزه اینترنت ثابت رساند. متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۲۲.۰۲ مگابیت بر ثانیه، متوسط ​​سرعت آپلود ۱۲.۵۳ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۴۱ میلی ثانیه بوده است.

در جولای ۲۰۲۱ مصادف با مرداد ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۶۵ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۵۸ مگابیت بر ثانیه بود که ایران را در بین ۱۴۰ کشور ۷۹ کشور جهان قرار داد. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۲۱.۰۴ مگابیت بر ثانیه، متوسط ​​سرعت آپلود ۱۲.۰۷ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۴۲ میلی ثانیه بوده است.

در مرداد ۱۳۹۰، مصادف با شهریور ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۱.۷۸ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۳۹ میلی ثانیه بود که ایران در بین ۱۴۰ کشور در رتبه ۸۰ قرار گرفت. در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود ایران ۲۱.۳۵ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۴۲ میلی‌ثانیه بوده است که ایران را در بین ۱۷۵ کشور بدون تغییر نسبت به مرداد ماه در رتبه ۱۳۴ قرار داده است.

در شهریور ۱۳۹۰، مصادف با مهر ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۴۸ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۲.۵۳ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۳۶ میلی‌ثانیه بوده است که ایران را ۹ پله بالاتر از شهریور ۷۱ از ۱۴۰ نشان می‌دهد. کشورها. همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۲۱.۳۶ مگابیت بر ثانیه، متوسط ​​سرعت آپلود ۱۲.۵۶ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۴۱ میلی‌ثانیه ۱۷۵ کشور بوده است.

در مهر ۱۳۹۰ مصادف با آبان ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۵.۰۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه و تأخیر ۳۸ میلی‌ثانیه بوده است که ایران در بین ۱۴۰ کشور رتبه ۷۳ را به خود اختصاص داده است. در این حوزه از اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۲۲.۰۱ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود ۱۲.۹۹ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۴۲ میلی ثانیه بوده است.

میانگین سرعت اینترنت کشورها را به جای میانگین بررسی کنید

پس از ماه نوامبر، در حالی که قبلاً از سرعت متوسط ​​در تست سرعت استفاده می‌شد، رتبه‌بندی‌ها بر اساس سرعت متوسط ​​تجدید نظر شدند تا سرعت‌هایی را که کاربر احتمالاً تجربه می‌کند منعکس کند. به همین دلیل تمامی سرعت های موجود در وب سایت در کشورها از نظر آماری کاهش یافته است و از نظر میانگین سرعت قابل مقایسه با ماه های گذشته نیست، البته رتبه بندی جهانی کشورها همچنان نسبت به ماه های قبل قابل استناد است.

به این ترتیب، در آبان ماه ۱۳۹۰ مصادف با آذر ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۵.۱۹ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه ۹.۹۹ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۳۱ میلی‌ثانیه بوده که ایران را در بین ۱۳۸ کشور در رتبه ۷۰ قرار داده است. . همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۹.۸۵ مگابیت بر ثانیه، متوسط ​​سرعت آپلود ۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه بوده است که ایران را در بین ۱۸۱ کشور ۱۴۲ کشور جهان قرار داده است.

در دسامبر ۲۰۲۱، مصادف با آذر ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۴.۰۳ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه ۹.۳۴ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۳۰ میلی ثانیه بوده است. ۷۳ از ۱۳۸ کشور. در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران ۹.۹۲ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود ۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه بوده که ایران را در بین ۱۷۸ کشور ۱۴۳ کشور قرار داده است.

در دی ماه ۱۳۹۱ مصادف با بهمن ۱۴۰۰، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۳.۱۰ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت همراه ۸.۹۰ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۳۱ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را چهار پله جلوتر از آذرماه پایین آورده است. از ۱۳۸ کشور به ۷۷ کشور رسید. همچنین در حوزه اینترنت ثابت میانگین سرعت دانلود در ایران ۱۰.۳۹ مگابیت بر ثانیه، متوسط ​​سرعت آپلود ۱.۵۵ مگابیت بر ثانیه، تاخیر ۲۹ میلی ثانیه و ایران در بین ۱۷۸ کشور رتبه ۱۴۱ را به خود اختصاص داده است.

در فوریه ۲۰۲۲ مصادف با مارس ۲۰۱۴، متوسط ​​سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۲.۴۲ مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل ۸.۷۶ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۳۳ میلی ثانیه بوده است. ایران بار دیگر با افت سه پله ای در بین ۱۳۸ کشور در جایگاه ۸۰ قرار گرفت. در حوزه اینترنت ثابت، متوسط ​​سرعت دانلود ایران ۹.۷۸ مگابیت بر ثانیه، متوسط ​​سرعت آپلود ۱.۳۱ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه بوده که ایران را با چهار پله عقب‌نشینی نسبت به ماه، به ۱۴۵ از ۱۷۸ کشور رسانده است. .

در نهایت صرف نظر از مقایسه سرعت اینترنت در ماه های اول سال ۱۴۰۰ تا پایان سال با توجه به تفاوت میانگین و میانگین در وب سایت Speedtest که میانگین سرعت در کشورها بررسی شده است که میانه است. سرعت دانلود اینترنت موبایل ایران ۲۵.۱۹ مگابیت بر ثانیه است و در آذرماه به ۲۲.۴۲ مگابیت بر ثانیه در اسفند رسیده است، ایران از رتبه ۷۰ در بین ۱۳۸ کشور به رتبه ۸۰ سقوط کرده است، همچنین میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران از ۹.۸۵ مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. آذرماه به ۹.۷۸ مگابیت بر ثانیه در ماه مارس، ایران از رتبه ۱۴۱ در بین ۱۸۱ کشور به رتبه ۱۴۵ سقوط کرد.

انتهای پیام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر