رازانی و وزرای من در خارج از عربستان و آمریکاوزارتخانه های خارج از عربستان و آمریکا با جریان گیفتگی تماس تلفنی با شما در مورد روابط استراتژیک دو کشور با تحقیق و تبادل نظر و پرداختند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، با گزارشی از خبر غزاری “اس پی ای” عربستان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا فیصل بن فرحان بن عبدالله همتای سعودی، تماس تلفنی با تصمیم کردی و یک مهمانی جریان اطلاعات یک خط یک خط تلفن یک خط تلفن دکتر دکتر تمامی زمینها به عنوان دار در خدمت فواید دو کاشور و ذوب آن بساد گیفتوگو کارندند.

از سوی دیگر، همچنین، در مورد مسائل منطقه من و بین آخوندها، منبع مهم و منبعی برای عربستان و آمریکا برای هدایت تحقیق و تبادل نظر است.

و وزرای خارج از آمریکا و عربستان که می توانی تلفن بدهی همچانین افزیش، همنگی و همکاری، دوجانبه، شمری، مسائل منطقه و بین ملی و رئیس تحکیم امنیت و ثبات خارمیانی. صلح مردم و تاش.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر