دیگران، رنگبندی، کرونا، آستان بوشهرایسنا / بوشهر بر اساس رسانه سمانه نقاب شهر آستان بوشهر اکنون شهرستان شهرستان در دار و قرار دادن قرموز کرونایی تصمیم درد.

بر اساس پرچم سمانه ماسک و اعمال شده توسط وزارتخانه های بهدشت، دورمان و آموزش پزشکی، اکنون شهرستانهای، بوشهر، گناوه، تنگستان، کنگان و عسلویه در و وات نارنجی کرونایی، شهرستانهای دیلم، دشتستان، دشت. -دشتار، دشتانی-دشتانی، جمیر درد.

شیوع پاندمی ویروس کرونا در کاشور تکنون ۱۰۲۳۴۹ نفر در استان بوشهر که در آن ویروس خیس است و ۲۱۰۶ فرد مبتلا به ویروس به آن مبتلا شده است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر