دیدار مایکل باچله با سراج الدین حقانی دکتر کابلمایکل باچله، تسهیل کننده حقوق بشر، سازمان، مل روز پنج شنبه، رئیس کابل، با مقامهای طالبان به حکم سراج الدین حقانی، و وزیر امور داخله (کاشور) طالبان، ددار کرده آست.

به گزارش ایسنا، یا بهمت توانمندسازی زنان افغانستان تصدیق کردا و گفته است که آگر میخواهد افغانستان به سولح و بشارافت دوست یباد، زنان بیاد در قلب روندهای صالح سازی، آمور شرحدوستانه.

سراج الدین حقانی نز دار در ددار که رز پنگشانبا در و بازدید داخل افغانستان انجم شاد به خانم بچله “آتمینان داد که ایمان اسلامی با پرچم های عفو عمومی دار از مایان پرداشتن فکر انتقام پیشـشـــاتور کردستان AST.”

توسط گازرش بی بی سی، بچله در سخنانی، به عنوان هدیه کابل، با تجربیات زنان افغانستان، گوش کردا، و با مقامهای دوفکتو (طالبان) هدیه مایکیند به عنوان حقوق اولیه زنان با عنوان نیاز حیاتی، تصمیم فوری منابع انسانی، و تصمیم فوری و درست هدایت که زنان و دیچتران عین کاشور با آن روبرو هستنده پایان داده چود.

باچله که در کابل با شماری از حقوق فعال زنن نز ددار کارادااست، میگوید زن افغانستان ب خاطر بالاند کردستان اکو چند منبع تهدید و حمل تصمیم کرفهند و از مواضع قادر به حذف شاهدند. در حضور آن، زنان مدافع حقوق خود و شباخایی، حفاظت من، را متاوق نکردند و «آنها تماشاگران لانه منفعل است».

یا افزود که زن بید اشکارا در ناروی محل، دادگاه، بخش دولتی و خصوصی – ادمین قلمرو زندگی مدنی و عمومی حوزه – حضور او دشت بشند.

میشل باچله که خود، رئیس عمومی، وزیر دفاع و وزیر دفاع و وزیر بهداشت شیلی، بوده است.

یا توییتینوشت که «از امروز و هرروز، در کنار، زنان و دختران، افغانستان، استانهم».

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر