دکتر جنگ نارام پرداخت به عنوان ابزارهای بهروز از آن به عنوان یک نام استفاده کنیدایسنا / خوزستان در مقابل جمعه اهواز با تایید صلاحیت و فرارسیدن دغدغه شدید به مناسبت جهاد تابین.

اسلام و مسلمین، سید عبدالنبی موسوی فرد، امام جمعه اهواز در خطبه عالی نماز جمعه امروز ۲۰ ایسفد بنا به توصیه ولایی متقیان ظاهر کرد: ماه شعبان ماه آمادقی و پاک سختن باطن است.

به گزارش ایسنا، و وای افزود: اگر تهمت صدقه او شود، صلوات صله محمد و آل محمد طهارت نیست. دعای اسراری درد که کجاست یاد را به یاد معجزه آسا نامودا است. هومن تور که در عالم هیم چیز ظاهر و باطن درد ذکر دعای نیز چینین آست.

موسوی فرد با اشاره شیرنی و حلوات اسماء اهل بیت علیهم السلام به ذکر دعای تحفه: شیرین ترین اسماء عالم اسماء اهل بیت علیهم السلام. خدای تبارک و تعالی محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله) کجاست یاد ظاهری نماز آخرت، در حالی که ذکر باطنی نماز «صلی الله علیه و آله» آخر است. باطن مناجات جانمایه محقق شد ایمان است یعنی همنگ با زبان تمام قووی باطن انسان همنگ می شود.

روبروی جمعه اهواز گفت: صلوات آل محمد و آل محمد چهار قسط درد زیاد شد. اول اخلاق انسان را بک می کند، باطن انسان را بک و زندقی انسان را بخد من مرحمت کرده و آخرش غنعنش را بک می کند.

موسوی فرد افزود: کسب ثواب حضور در نماز، جمعه خوب است، اما اثر نماز، جمعه، در زندگی، فاز محسوسی دارد، عمل.

امام جمعه اهواز با استناد به آن وسائل جهاد، تبیین لقب شما تکلیف قطعی و فوری است، به عنوان مقام اکثریت رهبری، بیان قوت الاستخدام و سؤال. جهاد، تابعین، به عنوان وساطت موضع اکثریت رهبری، مُطرح، شدت پیام، جهت و بازگشت متن متن خطر کاردا است و منند را می خواهید ببینید. خطرات ری بند

وی آداما داد: دشمن تلاش مای کند سیاه نامی کند. در مقابل می فرماید منبر و مداحی سر جی خود هستند چنانکه جهاد تبین به یاری گرد و احد مردم کجاست دستور پردازند.

موسوی فرد افزود: دشمنان گوانان آنچه به متدینین و مردم کشور نسبت داده اید و تفاوت آن دو. عدم توضیح و دفاع صحیح از اینکه ریشه انگیزه مای چاود دشمنان از کجاست توسط پشتار کرکنند. قضیه بید توضیح جهاد به نظر مردم و باستان شناسی درد.

وی اوزود: اول، تأثیر یافتن فدایی، با هدف یافتن یک فکر ایده آل. دامنه، اثر شرح حفظ زنجیره، سومین، تأثیر کورد عملی، معرفت دینی و کودتای اسلامی، و شارمین، تأثیر حفظ حضور مردم، ظرف او را برگردان و دو ستاره، اثر. از یک موجود، و مشکلات آست.

امام جمعه اهواز آدم داد: عملیات هدایت شده دشت بشید تحقیق تابیین، لازم شناختن نیکطاحی آست که دشمن روی ان مرکز شداح است.

وی افزود: محور که دیشمان غرب بر روی آن مرکز شدت طهارت دوران، ستمشاهی، اتمک رسانه، های دشمانان، درند بار، روی آن، کار می کنند. دم نکارامد نشان دادن نظام و انقلاب و کوچک نمائی را دیستوپیایی به او نسبت داده اند. سومین، یک منبع، غافل از کاردین گوانان، که دارای پساری بالا، و موارد منع زائران است. ماورد بادی نکه سختن از ظرفیت عالی انقلاب اسلامی ق. تمام دشمنان تلاش درند خدمات جهل و ساسا صلاح یک کودتا اسلامی را ناکارامد نچان دهند.

ما اوزود: مسئله ای با سیار، امام مهم، امام برجسته، نشریه (جهاد تبین) می فرماید، کجاست، پیش درآمد های جهان خاوران بر او، ما سرمایه قدری کردا، کا ناگویم، اسلام قوابگوی، دانشگاه آست.

روبروی جمعه اهواز افزود: حر پدیده سه چاخس درد. اولین اهداف واضحی را نشان داد، دامنه پتانسیل و سومین موانع، فراوان فراروی، آن است. زمان من کارنامیسم نظام را برسی می کانم باید همما بخش عالی انقلاب را نگا کانیم نه فقط گوشه ای از را درگذشت.

موسوی فرد افزود: رهبر ماست فرموند

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر