دو بازرس استرالیایی، نظر شما چیست؟ایسنا/ خراسان رضوی ایا زینجی فرازمینی جود درد؟ بوشرت کجاست سوال را برا، طول سلحی، ماتادی، مطرح، کردا، اما جوابی، اعلیحضرت است. وضعیت آخرین قرائت نتایج گالبی با توجه به نظر او چگونه است؟

به عنوان Space، Sah Mohaqiq منتقل شد، جایی که خواندن Radar Late Sal 2020 Angam Daand است. عنان از آرایا میدان واسع مورچیسون به نظر جوستگوی نواحی من مدتی مدتی از کرندند بهره مند شوند. اینجا نفر عمیدوار بودند با جستگوی سیگنالهای پخش با فرکانشای بالا تا مزان ۱۵۵ مگاهرتز شهدا از حیات فراتر از دنیا خودمان بایابند.

نظر حیات پیگانه کجاست نتایج جلوه آرمگان آراد; یک نظر، یک منبع، با استفاده از آن، به نظر انگام، فقط به دنبال یک مورچه ۴۰۰۰ در یک صحرای استرالیای غربی، یک تشکیل قوی است. دو محقق یک نوع تکنوسیگناتور، یک سیگنال فرامینی، یا یک نوع ناشانایی، یک بیگانا گوش دنداند دارند.

آیا انجی کین آریا میتو و امواج رادیویی پا فرانکان پین را دریفت کند، دو محقق آمیدوار پودن که بتواند شواهد کیفی از حیات هوشمند در جهانهای دگر رانشانسی.

تای هفت ساعت گوش دادن در گرو بار کهکشانی مرکز شادد. درقضه که مرکز شواهد تمام ستارغانی که در آن قردر درد، هدف اصلی اخترشناسان بوده است. ستارا های پچتر به معنی شانس پچتر بری جهانهای با قبیت زندگی و وجود دارایی هوشمند است. قضیه کجاست همانطور که ساعت گوش دادن مرکز کهکشانی حضور داشته است دو بازپرس مطلق هستند.

اما تو کجایی؟ منطقه گشتگوه جدید پشاز ۳.۳ میلیون ستاره راعپوش میداد کهمه عنه بخشی برسی هست کاکاشانی موثر (GNS). می توان به منطقه ستاره، زیادی رفت و حضور دشته بیشتر است، اما واقعیت تینه ها را متری برگردانید و همه دیدگاه های خود را خواهید دید، یک منظره، شکل گیری میداد، به عنوان نظر، وایدفیلد مورچیسون، طول جدید جوستگوی، اقامتگاه جدید.

مناطق گشتجو به شدت مملو از غبار فضا، دگر زباله های ستاره ها، دنبلدرها و حفار دارایی های آسمانی است. رتبه بندی Mitwand Possible Drift Signalhai Prospect Ra Panhan Kind کجاست.

Inquisitors Megwind Probability Digre و Judd Dard; آگار حیات بیگانه در عنگا در بساد حضور دارد و دارایی های خودروهای هوشمند در دیگر زندقی کنند فنوری متفوری توسط درند به وی نسبت داده می شود. کجا راسته سیگنالهای که آنها پاخش مکنند، رنگارنگ خوحید غلاف; پس با ما کجاست؟ممکن است شما در آرامش باشید.من راحت میتوانم در این مورد چیزی بگویم یا اصلا تشخیص بدهم.

نتایج کامل کپی کپی کجاست بعد از انتشارات ستاره استرالیا گسترش خواد شاد و کپی پشچاپ پس الان یک کپی از arXiv هست.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر