رژیم لاغری سریع

درخشش خبر نگاران ایسنا در جشنوارا استانی ابوذر در آذربایجان شرقی


درخشش خبر نگاران ایسنا در جشنوارا استانی ابوذر در آذربایجان شرقی

ایسنا/ آذربایجان شرقی باستان شناسی سنفراز خبرنگاران خبرگزاری دانشگویان ایران «ایسنا» – منطقه آذربایجان شرقی، انتشارات نجمین جشنواره رسانه های ابوذر (صحنه) با عنوان باستان شناسی بارتر و شایسته، قدردانی معرفتی شادند.

مراسم اختتامیه با برگذری، جلوه های پایاپای و تقدیر همچین شیتا توسط نجمین جشنواره استانی ابوذر معرفتی شاد.

بنام گازارش ایسنا اثر لیلا جلیلی با عنوان ساعتی با خستهی نپزیران روضه ای سیاه کرونایی در بخش گفتو با عنوان اثر مبادله ای اثر فضیه قراپور با عنوان پساخ به شباتی دور خاص خاش و وکساندر بها غرون به قدردانی و تأثیر «اسرا درویشی» با عنوان «سطرهای خوندانی از رشادثای مردان و زنان غیور وطن» در بخش گازرش با عنوان تخمین شیطا یحشت و جهداح. جوایز لوح و طلال شادند.

درخشش خبر نگاران ایسنا در جشنوارا استانی ابوذر در آذربایجان شرقی

درخشش خبر نگاران ایسنا در جشنوارا استانی ابوذر در آذربایجان شرقی

درخشش خبر نگاران ایسنا در جشنوارا استانی ابوذر در آذربایجان شرقی

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر