درخشان: پس از دربی میتوان قهرمان را پیش بنی کرد / گوهری نیاز به زمان درد.پشکسوت پرسپولیس مگوید، بعد از از داربی میتواند پش بنی بهتری منسوب به قهرمان لگ دشته بشید.

Hamid Derakhshan der Giftogo ba Isna Darbara Baritari 3 Burke Perspolis vs Miss Rafsenjan Showing the Kurds: Bazi Khobi Bud. خوبی بازی در جایی که او همستقی و کار تمی پرسپولیس است به وی به عنوان هفته های گزته بهتر نسبت می دهند. کجایی حسن اسست و بازیکنان هرچقدر مثل مگدار درند باتر بازی میکند. تخت جمشید خط هاوبک دونده بازی کرد و صف مبارزاتی با عرضه غذای اصلی است و شکل اسب کجاست؟

آه آدم داد: به عنوان یک پرسپولیسی سریع گیل خورد، باید باغرم چون گاولگیر شد. البته اشکال آست و نباد قافل شونده کجاست؟ دوشیزه تیم با ماشین خوبی بود و انتقال دفاع با کمپینش راخیلی خوب انجم میداد و رفت با حضور گدوین مبدأ جستجوی کرند و حضورش بهره کنند. منشأ مهاجم، توانمندی و آگر آز یا قافل شوید، قطعاً میشوید را آگاه می کند. پس از آن تخت جمشید حوبخایی، خوب خوب بازی کرندند و عمقی از را خوب پدا کرندند.

بیشکسوت پاشاگاه پرسپولیس افزود: آگار در رود آدم دشته پشید، پرسپولیس رهتر بالی، سفره میرصاد و تایید نامیده خریفش با حریف پچتر چود. هفتای زیادی تا پایان لی ماندا آست و نامیتوانیم پیش بنی کانم چا تیمی میوتوند قهرمان شد. پس از داربی، پیش بنی بحتری میتوانی را قهرمان لژ دشت بشید به او نسبت داد. به نظر برندا داربی میتوند به قهرمانی نازدیک چود.

یا دربارا امل کرد احمد گوهری هدیه: طبیعتا آست کی گوان را ضاب کنید که میخواد دریک تیم بزرگ بازی نوع. مطمئن باشید استرز دکتر و جودش خواد باد. نیاز به زمان درد و نیاز درد به عنوان نمای فیزیکی، خداش را به شرت هماهنگ کند. حتی بازیکنان بزرگ، آنها برایشان بازی دیر تیم بزرگ سخت است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر