خواجی: سیاست غرب در منزوه اردن سوریهعلی اصغر خواجی مشاور ارشد، وزیر امور خارجه، سیاستمدار و سیاستمدار آدم که رهبر دمشق، امروز، بشار اسد، رئیس افکار عمومی سوریه، دیدار و کفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، دگرگونی‌های دیگر سوریه و پیوندهای دوجان، خاطرات وین، بهران اوکراین، ادامه روند آستانه و گفتگو قانون اساسی سوریه منبعی برای تحقیق و تبادل نظر درباره تصمیم گرافت.

رویکرد خاجی با به وضعیت میدانی و نحوه انجام پیوندهای دولت سوریه با توجه به درگیری های آن، خطر پاسخ کردها، سیاست انزوا، به عنوان میانجیگری ایالت غربی دنبل، با چهره ای قوی
بعلاوه، برگزاری به عنوان مسئله کردی خارج از آن وزرا گذاشت و شما حرم و ضامن و ضامن آستانه و تهران و قانون اساسی و تصمیم و تصمیم و ایالت پگیری است.

آدما، دیگران، دگرگونی های اوکراین، منشأ تصمیم، تصمیم گارافت هامچانین، حکاکی آمریکا و ناتو، نقش یافتن بهران و ناحیه پیامدهی اول، و بین آخوندها، منبع رایزنی و نصیحت تصمیم گرافت.

بشار اسد ریس، حضار سوریه، نز، دیرین، ددار، با اشاره به تحولات سریع، منطقه، جهان و همچانین، پیوندهای راهبردی، میان، ایران و سوریه، ضرورت ادامه رایسینی های میان د. کاشور، پویجا، نقاط عطف تقارن، نقاط عطف، دگرگونی ها.

وضعیت سوریه کجاست، حفاظت از کشور سوریه به عنوان یک تداوم سیاسی و حرکت مردم سوریه به قالبی تبدیل شده است که آستانه را شکل داده و کمیت آن یک قانون اساسی است، نه منبعی برای تأیید تصمیم بابا.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر