خدیرا: بارسلونا ۲۰۱۰ باترین تمی استکه تکنون ددهمبازیکن سابق آلمانی، رئال مادرید، بارسلونا ۲۰۱۰، با آدرس Bahtrin Taymy Yad Kurd, Taknon Deeda Est.

سامی خدیرا تبستان به نام گزارش ایسنا و مخابره الموندو به عنوان فوتبال خدا حافظی کرد در برابر با پرهن هرتابرلین پرسید.

سابقه حضور رئال مادرید، اونتوس، رادار کارنامه، درد و تایم ملی فوتبال المان که قهرمانی، جام جهایی، ۲۰۱۴ در برزیل، راس کسب کرد کجاست؟

یا درباره باهترین تایمی که تکنون دیده آست، گوت: یک آنکا از یک مادریدی هستم، اما بائد بیگیم که بارسلونا ۲۰۱۰ باهترین تیمی استکه تکنون دیده.

خدیرا آداما داد: پرایم پاور نکاردانی آست که بازیکنانی مناند چاوی و اینیستا تاپ طلا را به داست نیوئرند و بالاخره بوسکتس کاه گاه تاپ رااز داست نام داد.

سامی خدرا در تبستان ۲۰۱۰ پس از مرگ درکشیش در اشتوتگارت، راهی، رئال مادرید و ۵ سال در زمان بازی کرد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر