حسینی: شما مشکلات مای رود را حل کردیدمعاون پارلمانی رئیس گیفت جاماهو: دولت در دال، مشکلات رافا، مسائل نظر برسی و حل خواهان کرد.

باه گازارش ایسنا، سید محمد حسینی در صخرانی خود در نماز جمعه امروز شهرستان سواد کوه شمالی با بیان این که امروز توفیق شاد در خدمت شما بوده و سلام گروم رئیس محترم مخاطبین گزارش راس به کنام، ایزهار جوارم: ایزهارم آژارم: تمام مشکلات عملی را بریده است.

کجا رفتی: اداره جهادی، ایالتی، شاهد و دو مدیر دولتی شخصیت حایی منند سردار سلیمانی، تصمیم بابا و کجا خدمت کردی؟ پاداوند، ماهواره و بسیاری از سنایی به رز در کشور، عملیات قط.

حسینی در ادامه گفت: مشکلات دولت در رافا، مسائل بربری و حل خواد کرد، معجزه کودتای اسلامی خودبوری و تصویب آن توسط نفس بود، و ایران اسلامی به حقانیت قدرت، هی جهانی استانقی کردی است. .

حسینی تایید پاسخ: ببخشید این آخرین سوال است، آخرین سوال، آخرین، آخرین، آخرین.

دادیم: شهرستان های سوادکوه و سواد کوه شمالی رااز نازدیک دیدگاه ها، مشکلات و زرفت سلام عنان را نازدیک و در حضور کارشناسان پارسی کردیم.

دو یاور پارلمانی رئیس حضار آدم داد: در سناد دگرگونی دولت راهکارهای عینی به نظر براون که شریعت را پاره پاره کرده است، حقیقت قوت اوست اما نیاز به همدلی و اراده جمعی دولت و ممل درد، کودتا و جیانگ نز با همایندار روش غمپ همین ایرادا بشیم.

معاون پارلمانی، رئیس مردم اوزود: دار آستان، مازندران، صنعت گُردشگری، کاشاورزی و موانع تولید پارسی می چود و دولت رند را شتاب کردها و تعلیق نظر، نگرانی نخوایم دشت را زنده کرد. ، نروحی بادی بومی راوی راهی نی پایان شهید مهاجروت معکوس بشیم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر