جریمه نخست وزیر بریتانیا به دلیل رسوایی دروازه حزب
پورتال Swat Party در نهایت در نتیجه تحقیقات پلیس لندن به خدمت گرفته شد و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا به دلیل نقض قوانین کرونا متهم و جریمه شد.