تیمپ گوانان روی اسکی سوم قهرمانی آسیا/ سابر داست خالی مندتیم شمشیربازی آپ ایران مدیر مسابقات قهرمانی گوانان آسیا مدال سوختگی پیوند.

به گزارش ایسنا رغبت بخش تیمی مسابقات شمشیربازی قهرمانی گوانان آسیا در ازبکستان برگزار شاد و تیم آپه ایران با کرد خوبی که دشت با کسب مدال برنز موفق شدند.

تیم آپ ایران تا مرحله ییک چهارم نهی پش رفعت که از صعود نیما نهی بسمند اما در هامارا تیم قزاقستان زیارتگاه یک سوم را داست اورد مشترک است.

تیم صابر پسران نز حضور دارد که مدال گرفته اما استراحت دارد و با قزاقستان و کردها خوش می گذرد و پایان در جایگاه ستاره مسابقات رشید است. ایران نوبت روز پش بازیها دارنده مدال برنز تمی قرفت بود.

هدایت تیمپا برحده صدیق آرامش و تیم صابر مجتبی عابدینی بود.

نتایج با توجه به توضیح زیر است:

سلاح های سابر
مرحله یک هشتم ناهی: تیم ایران استراحت داش.
مرحله یک چهارم نهایی: ایران ۳۵- قزاقستان ۴۵

از دست دادن کسب مقام پانگ:

ایران ۴۵ – اردن ۳۴ty

ایران ۴۵ – هند ۳۵۴

رتبه تیم ایران کجاست، بین ۹ تیم شیرکت کننده، پاسخ خود را به نجم قراف گرفت، تک نفره حر دو بخش، و تیمی گوانان، صاحب مدال نشید، دوید.

آهنگسازی تیم ایران: شهریار گلزار، میعاد عابدینی، عرفان چاکوهی و محمد سام ذوالقدری.

آخه اسلحه ها
مرحله یک هشتم ناهی: ایران ۴۵- قرقیزستان ۳۷
مرحله یک چهارم نهایی: ایران ۴۵ – عربستان ۳۸۴
فاز نیما نهایی: ایران ۳۶ – هنگ کینگ ۴۵

آهنگسازی تیم ایران: امیرحسین موشاهی، محمد برزگر و یاسین نوری

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر