تلفظ “شگفت انگیز و عجیب”


ابراهیم خدایار در واکنش «تلفظ شگفت انگیز و عجیب بازیکن ازبکستانی پرسپولیس با «شهرزد تیمور» یا «شرزود» لقب میکیند میگوید دارد: از شهرزدم، خوب مارا، باشانسیدر، نام جریاد زینید. از شهرزادم قاصه گاوی زندگی مردمان حوزه مشترک غیرنظامی ایران با همسایگان به جان بربر.

استادیوم دانشگاه و منتقد ادبی کجاست؟ شهرزاده حکایت هیمن را به ما پراگردنید! که آن را در اختیار آیسنا تصمیم دادانوشه آست: نامه پارسی تنها یادگار پیاندهای مردانی ایرانی نژاد و ایرانیان حوزه مشترک مدنی در ایران، از حلب، تا کاشغر نیست، مشان نشتر، آمابرجست.

هار کادام در بوسنی و سوریه، عراق و ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان، و ارمنستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، و قزاقستان، شرق چین، هند، پاکستان و بنگلادش اینسان آریایی پرواز میهند است. دستان تاجیکستان و افغانستان تکرار ذوق آنچه ایرانی هاست و تکرار ذوق آن. دستان جدایی نمی خوام فونت فارسی اونجا که نوشته شده رو به لاتین تغییر بدم و سیریلیک der oil sedeh pistam verse pierringer sed داره. اسم جایی که تعلق داره، بچه جدید داره، اسم ژاندارم یا اسم مملکت، اسم جاییه که درس خوندی؟
اینقدر کجایی زبان شهردار انسانی است که از خواب پیرمرد تعجب می کند.
Scheherzod Timurve، بازیکن ازبکستان توسط پرسپولیس پست. شریدان، نام شهرزاده، کجا تلفظ عجیب و غریب است، و حتی وقتی به نظر می رسد که عکس «شارزد» دارد، زبائیها و شیرینی های فراتر از دوبارا پرادران دُر هستند که راسخت صحبت می کنند. و چون پاتاکی سرمانسا آور م. شما را به جان تاریخ سوگاند کمیت تاریخ بخوانید: گتهه چراغ راه اینده مگر نیست؟ شمّا رأ به خدا سوگند کجای رادار کدم دانشگاه یاد گشته ی دلتنگ شدی؟!
پیوندی ما ایرانیان پا پرادران و خورانمان در حوزه های، مدنی مشترک ایران با همسایگانمان، آسیای کوچک، قفقاز، آسیای مرکزی، چین شرقی و ساب قار پیوندی ازلی است. فرزند به عنوان ییک بدریم چیست؟ افسانه هیمن در را میگویند: ارگ، تور و سلم از بدری نام فریدون.

صفحات هارگاه تاریخ را کاغذ میزنم سخت دلم میگیرد. بائر کنید آگر سوختانیام نبود، شک نادارم جایی است که داستان برقسا دق میکردم و میمردم. در مورد شاه میتوان کرد; زمان آن ساشا برادر را سالها است و صداهاست که از نقش کوردا هستند. چه پرادران روزگار عجیبی را از سر قدرندیم. گاهی باه روی هام تیگ کاشیدیم، اما برادر که نامیتوند تا اورآس پردارش دور باشئد. داستانهای ما را شهرزاد، حکایت گو در سینه خود بی یادگار نگاه دشت آست، کجاست یارا هرگز اجازه ندارد به عنوان ماجرید.
از شهرزادم داستانپردازی فرزندانی فریدون. خرمای راز از پیاموزید. زبان از درهزار آخرین بار از او پارسی ناچرخیده است. برچی از فرزانندم هارچند زبانشان و گاه نمونچان را به زبانهای درجه به جای کاردا باشند، هانوز بازوبند از باه یادگار دارند. در را میتوان در هزاران هزار وزهی داد که هر رز در زبانهایشان میچرخاد و کامشان را شیرین میکند. کجا را میتوان در نامهای شیرین پارسیشان دید که چه خوب بر قمچان خوش نشستاست.
از شهرزادم از طریق مارا بشناسید خوابید و با زبان، گری کنید از «دورست» هم خوابید. از شهرزادم قاصه گاوی زندگی مردمان حوزه مشترک غیرنظامی ایران با همسایگان به جان بربر.

تلفظ

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر