تفریق سمندی با استفاده از کارکنان دولت تا پایان سال ۱۴۰۰۰ تصحیح نمیشودنایب رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شورای اسلامی GFT: پیشنهاد راصدگی و اصلاحیه ساماندی با استفاده از کارکنان دولت با کارگردانی پراسی بودجاه سال ۱۴۰۱ در دادگاه علنی مجلس، قطعا توسط پایان سال نامی راسد.

علی بابایی کارنامی در قفت و گو با اسنا دار لینک با آنککا گزاره سمندی با استفاده از کارکان دولت در چ مرحله هر تصمیمی گرفته شود، بیان کرد: گزاره با با اینکه کجاست را دشتند ب.

سوال کجاست سوال چیست سوال کجاست تا پایان سال ۱۴۰۰۰؟

نماینده مردم سری، مجلس یزدهم خاطرنشان، کرد: بیان سل نامی رصد در کجا تربیت شده قطعاً صحیح است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر