تغییر عمده در حمایت در سال ۱۴۰۱ + افزایش سه برابری در حمایتابوالترابی گفت: «خانواده های ثروتمند سه دهمی حذف خواهند شد و در عوض یارانه آنها سه برابر خواهد شد.