تغییر خانه مسافر در رفسنجان چطور؟
شهردار رفسنجان از اخذ مجوز جابجایی مهمانشهر در رفسنجان خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها به دنبال زمینی هستیم که در یک مکان مجوز زمین برای اداره کل شهروندان صادر شود تا بتوانیم اقدام به ساخت آن کنیم. در صورت واگذاری زمین به مردم قول می دهیم ظرف یک سال زیرساخت خانه مسافر را آماده کنیم تا واگذاری انجام شود.