تأثیر یک عامل منفی چقدر است؟ایسنا/ خراسان رضوی نتایج یک مطالعه جدید، موسسه پارسولونا، نشان دادا که محیت زیست و لودگی هوا در ابتالای کدکن با تاثیر درد.

با انتقال وراثت دو محقق دریفت کدکانی مناطق با ذرات بلند به قطر ۲.۵ میکرون و جوهر غبارآلود با فاصله فضایی برای آنها ۶۲ دی مانیتور که در معرض خطر هستند و مناطقی هستند که خطرناک و مؤثرند سبز پچتر زندگی میکانند در ۵۰ کیلومتری به تصمیم درند در خطر ابتلا قرار دارد.

نتایج حاصل از تحقیق، نسان داد کدکنی، که دار، محله، های سرسبس، با الودقی، هوای ایندک زندگی، میکانند، دارای فاز جهت دار با خطر به عنوان متر است که تحت تأثیر عدم تعادل مؤثر و کمبود قرار می گیرد. جهت گیری رو به رو

ماتیلدا وان دن بوش، تحقیق راهبر گروه، گیفت: کجاست نبربری، محیطی که در آن مکان است، به عنوان کداکانی، به عنوان مشتق منطقه ای، از آلودگی، سبز، به عنوان یک متر از زینجی، مکانی که متناسب است. به وضعیت

ما اوزود: کجاست سرچشمه اطراف زندگی، فرد اول زندگی، پیوند به زیره، دوراهی، حیاتی، رشد مغازی، کدکن، شناخته، میچود، و میتوند، با پرنماهریزی، شهری سالم، تقیر کیندا.

این مؤثر است زیرا معمولاً اختلالات عصبی تحت تأثیر ۱۰ کارآزمایی Kodkan و Noguanan RA تحت تأثیر تصمیم MedHD قرار می گیرند.

نتایج مطالعه در نشان داد افزایش ۱۲ درسی پایش گاهی PA KAHES 10 DRASSI DANGER مبتلا به آن با AST همراه است.

درباره الودقی هوا نز افزایش ۲.۱ میکروگرم اتم با قطر ۲.۵ میکرون معنی ۱۱ درجه خطر را دارد.

نشریه Environment International در کجا منتشر می شود؟

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر