بیشترین رکورد درآمد و صادرات نفت در دوره تحریم به ثبت رسید
و وزیر نفت در صفحه شخصی خود نوشت: ثبت بیشترین درآمد و صادرات صنعت نفت در روزهای تحریم.