بنزما: دوناروما سوسپیک ناکارد / تون شاکت هر تیمی را دارمفرانسوا مهاجم رئال مادرید برایان بائر st ke in tim tuan chakt hr temi ra dard. یا از پیروزی و درخشش باربر پری سان ژرمن بسیار خوشحال آس.

در ماجرای فوت ایسنا و انتقال ورزش درکشاش کریم بنزما، دار ددار، باربار، پری، سان ژرمن تنش زا در اثر آن، بر اثر آن با حضور ایرانی ها، و رهی دور بعد از چاود.

بنزما بعد از از بازی داد: چه حضوری خواستیم برنابو را اینگونا بیبینیم و خوشبختانه هواداران در حضور پشکوهی دشتند و تا پایان از تیم حمایت کارندند. وارد کار سخت و بازرگی زاد نشدیم. با گل خود دست پدا کاردم و برایان بائر هستم که تیم با شایستگی راهی دور بعد از سفت شدن.

یا آداما داد: دار دیدار ریفت بای گل شکت خوردیم و دیر ددار برگشت نمه نخست خوب نبودیم و ییک گل دریوات کردیم. حراست جانین هودرانی، اینجا قضیه است، می شود حرفی زد. بازی کردان در لی قهرمانان آروبا با سیار سخت آست. پری سون ژرمن ملکیت تاپ را دوست دشت و در کجای وقت موافک تر غوطه است اما این خوبه چه فرصتی دارد که چون کردم بهره مند شود؟ اجرا نیما دوم بازی با سیار خوبی را با نمایش گدشتیم.

یا دربارا گل نخستی که با میوه های راسند و ایراد پری سن قرمان را ب دنبال دشت، گیف: سؤال است، کجاست این همه شبهه دوناروما، نبود، بلیک پراس شدید، تیم چه پاد. را فشار دهید چه جواب داد و گیل برابر را زادیم. نمیدونم داری چیکار میکنی همگی در بازی و در جای خود بودیم و هواداران هستند در خوبی همیت کرندند. اینک حکم فینال را درد چه در لج و چه در لِه قهرمانان آروبا. آماشب نشان دادیم که ریال دکتر قائد حیات است.

بنزما دار پایان دربارا شاکستن رکورد د استفانو گیف: افتخار می کنم که رکورد د استفانو را سکستم و آکنون پشت سر دو لجند باچگاه هستوم. آدم از کجا برادرشان بابا را دید.

بنزما آکنون پس از کریستیانو رونالدو و رائول سومین گیلزن پرتر تاریخچه املاک قهرمانان آروباست.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر