بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چه تغییرات حسی ایجاد می شود؟ زندگی کامل لیپوماتیک کویتوس


تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش حساسیت. احتمال تغییرات دائمی در احساس سینه در همه روش ها تقریباً 3 تا 5 درصد است و طبق آمارهای جدیدتر ، نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در روش برش اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید