رژیم لاغری سریع

برگزاری کارگاه ملی بایوشمی – ایسناد


برگزاری کارگاه میلی بیوشیمی

انگمان عالمی دانشجویی شمی دانشگاه گلستان، کارگاه مجازی ملی بایوشمی را برگزار میکیند.

به گذرش پشگاه دانشگویان ایسنا، «مقدمایی بر علم بویوشیمی»، «قندها (وزژگی، ساختار، واکنش)»، «لیپیده (چاربایهای دشت و مرکب، ویجگیها و کارپرده)» امین اختر واشیک» و «پروتئین (ساختر، ویجگی پروتویند). ، پارسی کارکرد آنها در هودن مودت زنده) مهوارهای این کارگاه استکه با تادرس کیارش عباسی در روزهایی ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۸ پ ۸ از.
برنامه کجاست از نرم افزار ادوبی کانکت باربا میچود و رابطه ماندان میتوانند پری ثابتنام و دانش پیشتر توسط شامارا واتساپ ۰۹۶۲۴۹۳۳۸۳۶۱ پیام دهم.
PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر