برقراری خط مستقیم با خط مستقیم در کاشور عراق در لرستان استایسنا/لرستان ایستاده برای لرستان خواستار برقی، خط مستقیم با خط مستقیم به شکل عراق که استانبول سفت می شود.

دکتر زئویار با با حضور دستیار هاماننگی آمور عمرانی و رئیس جمهور فرودگاه خرم آباد گلسهای با کاپیتان محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کوشوری و سرپرست ایران ایر در تهران برگزار و فرودآباد راگ آبادی مسائل و سایر موضوعات مرتبط با

ایستاده برای لرستان، آنجا که جلسه ای است با اشاره به آن، حاضر است، حاضر است، حاضر است، حاضر است، حاضر است، حاضر است، فراوانی است، این نقطه قوت من است.

زیار در آدما ازهر کرد: رابطه شدید مردم و لطامدار لرستان با ائمه پاک و استراتژیک مواضع آستان با کاما مناسب به صورت عراق، وجوب باورقری پیرواز های زیارتی و آستانه ارتفاعات را دوچندان و قرار می. خطاب تقوان لرستان کجاست خستعمرد جامه او اثر بوچند.

We der Adama Afzod: اوزایش شمردن پروازی روزنه در مسیر تهران – خرم آباد و پرواز با حرم مطهر از دگر ادعاهای مردم آستان آستاکا برقری آنها زمینه ساز به هدایت اوضاع اقتصادی فرودگاه خرم آبادی راور.

لرستان ایستاده در ددار تأیید کرد: مؤثر سازی پروازا در فرودگاه خرم آباد کتیبه مهمی برای یافتن پیوند آستان با نقاط دیگر و تأثیر مستقیم بر گسترش و درخشش اقتصادی آن، خواد دشت.

کاپیتان محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کاشوری نز در آدما در تاییدیه، همراه با استاندارد عالی گافت لرستان: احوال و امکانات آن در فرودگاه، خرم آباد، برنامه آن، های فراوانی، بری روناق شواری شواری. وب سایت تکمیلی و حواشی، انجمن من، کجای استان را آماده ساختن پراگازهای کارگو با اهداف خارجی، مایکند.

اعلامیه های کردی: موضوعات مناند آمبولانس هاوایی، پایش جنگلها و منابع طبیعی، مرکز باروری ابرها در کشور، خط مخفی کردان تجدید ناوگان پروازی، اطفای حریق و افزایش منابع ک دار آذار عاداحمانزی غزنی همانطور که مشاهده می کنید بررسی لازم است. این یک وضعیت شرایطی است.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر