بردشت یک میلیارد تومن داری چون حساب شش ساله داری تحصیل تونس


بردشت یک میلیارد تومن داری چون حساب شش ساله داری تحصیل تونس

مبلغ یک میلیارد تومان از حساب شش ساله که شواهد مالی مشهود دارد.

به نام گذرش ایسنا حساب مالی مطالعه و شواهد مالی مشهود بر آن است.
سازمان، مسائل مالی، شما یک میلیون یارد تومان، به عنوان حساب فدراسیون.
Fadursion Tennis As Sal 91 Ta Payan 95 این پول، پول، جریان، هیئت علمی، نظر، قضیه است، چقدر است، شهرک کانادایی چقدر است، شما یک میلیارد یارد دارید با توجه به روایت آن بردشت کارندند. یک روایت شخصی از رئیس جمهور که بسیار خوشحال است.
اکانت عالی فدرال و داوری شده و قایقرانی کجاست اینها مدرک مالی بدیهی دارند.
PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر