بازنگری برنامه درسی مطابق با شاخص ها و ویژگی های تربیت معلم مطلوبرئیس دانشگاه فرهنگیان تمامی برنامه های این مرکز آموزشی را آینده محور دانست و گفت: تربیت معلم متعادل، پویا، مولد و مورد نیاز ضروری است.

به گزارش ایسنا، دکتر ریزامراد سهرایی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان رسالت های بزرگی بر عهده دارد، تلاش شبانه روزی را برای توسعه تربیت معلم ضروری دانست. «مسائل شناختی»، «تحول فرآیند» و «تحول نهادی» عوامل مهمی در ایجاد تحول هستند. هیچ متولی واحدی برای مسئله تربیت معلم وجود ندارد، اما این یک موضوع نهادی است.

وی تمامی برنامه های دانشگاه ورهنگیان را بر اساس آینده برشمرد و افزود: یک سوال پیش می آید که معلم آینده چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ آیا معلمان امروزی در مسائلی مانند فناوری از دانش آموزان جلوتر هستند؟ شکی نیست که باید معلمی متعادل، منعطف، سازنده و مطلوب تربیت کنیم.

رئیس دانشگاه تربیت معلم با اشاره به تاریخچه تاسیس دانشگاه تربیت معلم درباره دانشکده های آموزش و پرورش گفت: حاکمیتی و فرابخشی، فناورانه و مدرن، پروژه ساز و گفتمان ساز، چند وجهی و چندوجهی. ماهر، آینده نگر، آینده نگر، عملی و عملگرا، ثبات اداری، سیستم گزینش شفاف و دقیق، انگیزه و اعتبار از ویژگی های این مراکز آموزشی در دنیاست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، صحرایی بر ایجاد ساختار و سازماندهی انگیزشی، بررسی نظام تکلیف معلم برای دانشجویان، بازنگری برنامه های درسی با توجه به شاخص ها و ویژگی های تربیت معلم مطلوب و تمرکز بر موضوعاتی چون هویت، امید، جوانی و نشاط تاکید کرد. در جامعه تربیت معلم بین رشته ای را مطرح کرد و گفت: برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی به اندازه تربیت معلم خوب اهمیت دارد.

انتهای پیام