رژیم لاغری سریع

بازدشت ۲۲۰ فلسطینی و خرابکاری ۳۴ خانه در قدس


بازدشت 220 فلسطینی و خرابکاری 34 خانه در قدس

دار ماه زناویه گشتا، فرمان صهیونیستی در ۲۲۰ فلسطینی، در شهر قدس و مناطق حومه آن بازدشت و ۴ .

به گذرش ایسنا، شبکه خبر «قسطل»، لقب کرد که بسیاری، مردم کجا بودند وقتی بزدشت و بازجویی، منبعی برای زدن و فحش دادن گروفتند و تصمیم برچی نز برای زدن گل الله ساچمه، یعنی دو رژیم اسرائیل.
دار در گذرش، امده، آست که روزهای چهارشنبه و پنگ شبه هفتا گازتا مصادف با ۲۶ و ۲۷ زنویه، پشترین بازدشت، ها در شهر قدس، انگام گرفت آست. Der Ein de Rose and Rose 30 mah Zanwayh، ۷۴ فلسطینی متهم به پرتاب سینگ و گوالله های برفی، که نام نظامی اسرائیلی، بزدشت شادند است.
به گذرش، مرکز اطلاع رسانی راسانی، فلسطین، هاماچینین در ماه گازتا، فهمی حمد شهروند ۵۷ صالح، اردوغه قلندیا، دار قدس، کار من در نتیجه لشکرکشی نظامیان صهیونیست و پرتاب عذاش ور شهدگ.
زیارتگاه افزید من که در ماه غازته کجاست، ۳۰۷۸ صبح، یک عشقالگر اسرائیلی را تحت حفاظت صهیونیست های نظامی راه اندازی کردیم که در آن مسجد اقصی به عنوان کرند افشا شد.
سیاست اخراج فلسطینیان در ماه نیز حمچنان، آدم دشته و چله کردن ماه گازتا شامری و دو فلسطینی تحت قضاوت ناعادلانه، زیرا این ماه، ماه اخراج شادند است.
دار ماه غازته دو فلسطینی ۶۰ نقطه دار شهرقدس و حومه عن با عشقالران اسرائیل درگیر شادند که کانون اصلی درگیری ها محل شیخ جراح بخش قدیمی قدس محله ابودیس عیسویه بابارود جبل قبال. قلند .
درگیری هی ماه گزته بین فلسطینیان و عشقالگران اسرائیلی، ۸ نظامی و شهرک نشین صهیونیسم آنها زکمی شادند.
یک خنجر، نظامی اسرائیلی ماهه وانوایه ۳۴ خانا و یک مرکز تجاری و کشاورزی مربوط به فلسطینی ها در اورشلیم و مناطق مجاور که کرند را ویران می کند، وجود دارد.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر