انجمن ایران و عمانایسنا / بوشهر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی مقام بوشهر هدیه بوشهر: اتحادیه دولت و مردم کوهورهای، ایران و عمان، املاک اقتصادی و امنیتی و گسترش یباد.

محمد تقی ایرانیان صبح سه شنبه در ددار با رایزن شورای ایالتی، سلطان نشین من عمان ارائه پاسخ: آستان بوشهر در زمین، متفاوت دارای زفیت های خوبئی برای سرمایه قدری ast.

وی با مرجع زرفیثای سرمایه گذاری آستان بوشهر کرد اعلامیه: بوشهر پایتخت انرژی کاشور با ذخار بزرگ گاز و پتروشیمی است که میتواند به قطب انرژی جهانی شید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی بوشهر افزود کرد: همچانین زرفیتی، عالی در آبزی پوری، مولد خرما با بیش با یک میلیون نخل و همچانین منطقه آزاد بوشهر با ۲۴ هزار هکتار از استان و امیر گازیانته موز.

عنوان کرد ایرانی: فورسا و شرایطش مناسب است GARDASHGRI and BOOM GUARDI DR IRAN AND IRAN K دارای تصویری از وضعیت قانون اساسی اصلی آیت الله و موضع بوشهر اتصال به شبکه رایلی کاشور و گسترش و پردازش آن در بنادر آستان تخصیص دادای قوی.

و زمانی که سرمایه و قدران و کاشور و دوست و برادر امان از کردها دعوت به حضور در منطقه بوشهر کردم و این شرایطی بود که محدود به یک فرد بود.

دستیار سیاسی، امنیت و بوشهر مستقل، روابط خوب دولت و مردم، دو کاشور، ایران و عمان.

عبدالله بن خمیس الکعبی، مشاور شورای دولتی، سلطنت من عمان، نیز، با سپاس از مهمان، نوازی، مردم، با فرهنگ، پاهای بوشهر چود.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر