اسنا – شالیزارهای مازندران بر اثر باران ویران شده استبارندگی ها در فصلی که شالیزارها به شدت به گرما و نور نیاز دارند باعث خسارت به شالیکاران شده است. به دلیل دمای پایین و بارندگی، مزارع برنج به خواب رفته اند که به آن سورتور می گویند. به گفته کارشناسان، خواب مزارع برنج باعث اختلال در جوانه زنی بذر برنج و در نتیجه کاهش تولید برنج برای کشاورز می شود. علیرغم توصیه سازمان هواشناسی در خصوص جمع آوری زودهنگام شالیزارها، بسیاری از شالیزارها جمع آوری نشدند و آسیب دیدند.