ارسال پیامک مالیاتی به ۵۴۰۰۰۰ واحد مسکونی خالی از سکنه
وزیر راه و شهرسازی گفت: به ۵۴۰ هزار واحد مسکونی خالی مشخص پیامک دادیم و چند مالیات اخذ شد.