آیین نامه ارجاع به خبرگان – ایسنامبحث ششم از فصل دهم ( رسیدگی به اسباب ) فصل سوم ( آیین دادرسی بدوی ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ به موضوع «ارجاع به کارشناس» می پردازد. .

به گزارش ایسنا، در ادامه گزارش ها برای آشنایی با قوانین، مبحث ششم فصل دهم (بیان دلایل) فصل سوم (آیین دادرسی بدوی) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می کنیم.

مبحث ششم – مراجعه به کارشناس

ماده ۲۵۷ دادگاه می تواند رأساً یا به تقاضای هر یک از طرفین دعوا دستور ارجاع امر به کارشناس را بدهد. در دستور دادگاه موضوع مستلزم نظر کارشناس بوده و مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند مشخص شده است.

ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد اعتماد را از بین متخصصین رشته مربوط به موضوع انتخاب کند و در صورت تعدد به قید قرعه انتخاب می شود. در صورت نیاز به کارشناسان متعدد، برگزیدگان باید فردی باشند تا در صورت عدم توافق نظر اکثریت ملاک عمل باشد.

نظر – نظر اکثریت در صورتی معتبر است که کارشناسان از نظر تجربه برابر باشند.

ماده ۲۵۹ – متقاضی باید حق الزحمه کارشناسی را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، کارشناس از فهرست خارج می شود. در صورتی که تعیین کارشناس بر اساس نظر دادگاه بوده و دادگاه قادر به صدور رأی بدون اظهار نظر کارشناسی نبوده است پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان بوده و رسیدگی به آن به عهده تجدیدنظرخواه است. مرحله تجدید نظر

ماده ۲۶۰ دادگاه پس از صدور گزارش کارشناسی و انتخاب کارشناس و مطالبه دستمزد به کارشناس تذکر می دهد که ظرف مهلت مقرر در کارشناس اظهار نظر کند. وصول نظر کارشناسی به اطلاع طرفین می رسد و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و نظر کارشناس را در صورت داشتن مطلبی رد یا تایید کتبی نمایند. در شرف رای دادن به مقاله

ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف است دستور کارشناسی را که دادگاه به او ارجاع می‌دهد بپذیرد مگر اینکه دادگاه عذری داشته باشد که در این صورت قبل از تصدی کارشناس باید مراتب را کتباً به دادگاه اطلاع دهد. موارد کارشناس معاف مانند قاضی از کار افتاده است.

ماده ۲۶۲ – کارشناس باید در مهلت مقرر نظر خود را کتباً تسلیم نماید مگر اینکه موضوع از مواردی باشد که در آن مدت نمی توان نسبت به آن اظهار نظر کرد. در این صورت و به درخواست کارشناس، دادگاه تاریخ مناسب دیگری را تعیین و به کارشناس و طرفین اطلاع می دهد. در هر صورت نظر کارشناس باید واضح و موجه باشد. در صورتی که کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً به دادگاه تسلیم نکند، کارشناس دیگری تعیین می شود. در صورتی که نظر کارشناس قبل از انتخاب یا اخطار کارشناس دیگر به دادگاه ارائه شود، دادگاه این دستور را اجرا و تخلف کارشناس را به مرجع صالح اعلام می کند.

ماده ۲۶۳ – در صورت نیاز به تکمیل تحقیقات یا کسب توضیح از کارشناس، دادگاه تکمیل و توضیح را در مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و از کارشناس برای توضیح دعوت می‌کند. در صورت عدم مراجعه کارشناس دعوت می شود. هرگاه دادگاه کارشناسی پس از وصول توضیحات، ناقص بودن کارشناسی را تشخیص دهد، تاریخ تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگری محول می کند.

ماده ۲۶۴ حق الزحمه کارشناس را دادگاه با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. در صورتی که پس از نظر کارشناس معلوم شود که هزینه های تعیین شده متناسب نبوده است، یقیناً میزان آن را تعیین و دستور وصول آن را خواهد داد.

ماده ۲۶۵ اگر نظر کارشناس با احوال محقق و امر معروف کارشناس سازگار نباشد دادگاه این دستور را اجرا نمی‌کند.

ماده ۲۶۶ هرگاه یکی از کارشناسان در جلسه و مشورت حاضر شود و بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضای خود امتناع کند، نظر اکثریت کارشناسان مساوی از نظر کارشناسی همین است. استاندارد کار عدم حضور یا امتناع کارشناس از اظهار نظر یا امضای رای باید به تایید و امضای کارشناسان دیگر برسد.

ماده ۲۶۷ هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تقصیر کارشناس متضرر شده باشد و تخلف کارشناس علت اصلی ضرر متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. خسارات ناشی از غیر انتفاعی قابل مطالبه نیست.

ماده ۲۶۸ در هر موردی که کارشناس ارجاع می‌شود، اصحاب دعوا می‌توانند قبل از درخواست کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناس دیگری را انتخاب و به دادگاه تقدیم کنند. در این صورت کارشناس طرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای انجام کارشناس اقدام می کند. کارشناس انتخاب شده به اتفاق آرا ممکن است کارشناس رسمی نباشد.

ماده ۲۶۹ – در صورتی که انجام تحقیقات کارشناسی در خارج از محل دادگاه تحقیق ضرورت داشته باشد و طرفین کارشناس را به اتفاق آراء انتخاب ننمایند، دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به قید قرعه به دادگاه محل تحقیق واگذار کند. محل.

انتهای پیام