آیا این بار «شفافیت» تصویب می شود؟
بر اساس اخبار رسیده از بهارستان، تعداد حامیان طرح «شفافیت صداها» افزایش یافته است اما بیم آن می رود که این هیجانات ساختگی باشد.