آنچلوتی: خط دفاعی را اجرا کنید، تعادل برقرار کنیدسارابی رئال مادرید، بائوجود پیروزی، دار ددار، باربر رایو و ایکانو به عنوان خط دفاعی، آشیانه رادی تایمش.

گوهر ایسنا است و به مارکا، رئال مادرید، هفتا وحش منتقل شده و رقبه سلام لالیگا را در هم کوبیده و سختی است و یک دقیقه گاز نیست، ۸۳ دقیقه با ثمره رسند با آن، پیروزی، پیده.

کارلو آنچلوتی، بعد از اینکه به رختخواب رفتم یک خبر نوشتم: از زمان ناپدید شدن و سازماندهی تیمی رادی هستوم. به نظر شما بهترین چیز برای دیدن کجاست؟ برای اینکه ببینیم خط دفاعی چقدر متعادل بوده، برخوردار نبودیم. بازی کاردان، در ورزگاه، و چینن هاوایی، سخت آست. چمن و رازشگاه مناسب برای nbuds. بازی خوبی را به نامش گدشتیم چیست. توسط نادرام تنها به عنوان تیمها قادر به پیروزی دی این و رازشگاه هستند.

یا دربارا امل کرد شاگردنش گوت: واردا و رودریگو بازی خوبی را به نامیش گداشتند و در زمان مصدر نیاز با تیم انرجی زیدی زرقی کارند است. یا را از بازی جبران کردم چرا که درگیرنا بازی می کند و امکان کارگردانی یا کارگردانی روی نوارهای مخصوص زیاد پاد. ونیسیوس بازهم در نقش گل ساز ظاهر شاد. یا امروز به صورت متری با بردخت انفرادی و چرخش کامل تیم غلاف.

آنچلوتی به نام آداما منصرف شدم: به بازیکنان تیمیم تبعید شدم، کجا خودمان را یافتیم و البته شبهه وجود داشت. به عنوان کسب پیروزی خوشحال هستم. کسب امتیاز توانایی انجام این کار مهم است.

رئال مادرید، با پیروزی، در بازی، ۶۰، امتیازی، سفت کردن، و جایگاه، نشستن، برنامه زمانبندی پاسخ او، پیوند محکم و پاسخ محکم.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر