آغاز آموزش هودوری دانشگویان از ۲۰ فروردین/نقد از آمار بالایی درخواست ها پری حذف اصطلاحرئیس دانشگاه شهید بهشتی با تأیید طهارت اینکه آموزش، تمامی دانشگویان، دکتر، دانشگاه کجاست، به عنوان ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، حضور اینجانب، خوحید، بود دانشگویان کارشناسی، ارشد، به عنوان پیشنهاد.

شکی نیست دکتر سعدالله نصیری قیدری امروز که راوی یک خبر، تفسیر برنامه دانشگاه شهید بهشتی است که پرونده ویژه ای با ایشان دارد، آموزش دانشگویان بری نیمسال، دیدگاه های ایشان در جریان است. دکتر خوابگاه هی چه پایدار بودند و کل سه تا چهار هزار دانشجو با عکس حضورم. بنابرین جزو دانشگاه سلام پشتازه در کجای آرسا بودیم. در جریان جلسه حیات رئیس دانشگاه که حر، هفتا، برگزار، من اول، اساسنامه جلسه چه همیشه برسی، حضور دانشگاهیان در دانشگاه، هیئت ست.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان انکه ما دانشگاه را مرتبط با دانشگاه می دانیم و تعهد به آن تامین امنیت دانشگاه، کارکان و اعضای جامعه علمی تلاش می کانیم حضور آنها رحیم فرح را در اولویت قرار داد. متاسفم.

دانچجی رودی بند ۱۴۰۰ کارشناسی ارشد اینجا با تصویر حضورم در دانشگاه دنبل شاید شد.

دکتر قیداری یادور شاد: طرح دکتر دانش قهمان ۲۰ فراردین تمامی دانشگویان نقش کارشناس و رودی ۹۸ قبل از اینکه عکس حضور من بود در دانشگاه و آموزش و ببیند و البته آگر روزی ستاد ملی. Aamozh, Aaam Jawd, Mar 10 Ptheric Joachim Kurd.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به حذف ترم بدون احتساب سنوات تحصیلی من در کشور دانشگاهیان دانشگاه متاسفم مسئله ایران کجاست ترم در حال اجرا است نیس کجاست محدودیت ۵۰۰ نفر است.

پاسخ را تایید می کنیم: دانشگاه، شهید بهشتی، تا حدودی، فرسایش کرد، کردیم، تسهیل کننده، تصمیم گیری مجدد، آموزشی دانشگویان، دشت بشیم. مثلا کارگردانی کرده ام به عنوان مثال بر اساس حسن نیت و همچنین قوانین و تصمیمات سختگیرانه کارها، با کامل درخواست، اصطلاح را حذف می کنم، با کاردم موافقم، اما بعد از دو ماه از ابلاغ، فقط کاردیم مثل نوارهای خاص اینکه دانشگاه تهران مجوز حذف ترم همون دانشگویان را دادم دانشگویان چی دارک واست کارند که طرح دار دانشگاه شهید بهشتی نز آگری کجاست. شاد که مد اور اخر گرر.

دکتر قیداری افزود: ببخشید دانشگویانی که درخواست ترم را بدون احتساب سالهای تحصیلم حذف کرد، آمدم اینجا و اصحاب دعوا آمدم و از دانشگاه هستد، فکر نامی کنند گرفتم. وضعیت فعلی قضیه، حد بالا، خوابگاهی، کاشور دریم، آگار دانشگویان، دروازه خالی، امکان دخول و فضا یابی به نظر دو طرف دعوی جدید و حضور راوی است.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی در پایان با تأیید بر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی THE PAYAN TERM دانشگویان برای حضورم برگزار چود دادم : ترم امتحانات یک را را . با تصویری ساختاریافته یعنی بیانی استعاری مبنای حضور من و مبنای حضورم دگر تایید محل برگزاری امتحانات با تصویر حضور من برگزار شود.

PIAM END

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر